lege Helseresepten

Et samarbeid mellom fastlege og Helseresepten - En løsning på fedmeproblemet?

For pasienter som er under behandling med GLP-1-analoger tilbyr vi nå regelmessig, tett og programbasert mestringsstøtte for livsstils intervensjon til pasienter. Mestringsstøtten utføres av fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog som normalt sett jobber i team med Helsereseptens leger.

Vårt hovedmål er at dette skal forbedre behandlingen uten å påføre fastlegene ekstra administrasjonsarbeid. Pasienter kan selv ta kontakt via e-post (kontakt@helseresepten.no) eller lege kan henvise via NHN.

Fastlege vil være ansvarlig for medisinering, men vårt behandlerteam vil organisere kvartalvise samarbeidsmøter med fastlege for å sikre riktig oppfølging (utløser takst 14).

kontakt@helseresepten.no www.helseresepten.no

Flere voksne nordmenn har nå overvekt enn normalvekt i følge SSB (1) og Helsedirektoratet anbefaler en styrket primærhelsetjeneste i behandlingen av sykelig overvekt og fedme (2). Effekten av livsstilstiltak alene (kosthold, atferd og fysisk aktivitet) gir for de fleste kun kortvarig vektkontroll, mens en kombinasjon med de nye fedmemedisinene virker lovende for å oppnå et klinisk signifikant og varig vekttap. Fedmeoperasjoner har hittil vært utført i utstrakt grad, men inngripende kirurgi bør ikke foretrekkes når vi nå har muligheten til å oppnå samme effekt med medisinsk behandling.

Derimot er indikasjonen for fedmemedisinene at de skal if. Felleskatalogen gis som «Tillegg til diett med redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet ...». Dette er fordi effekten av medisinene i stor grad er å få livsstilstiltakene til å fungere. Studien som ligger til grunn for godkjenning av nyeste GLP-1 medisin i fedmebehandling innebar livsstilsintervensjon med kosthold og trening hver annen uke. Dessverre er det slik at de fleste som får reseptbelagte fedmemedisiner ikke får tilstrekkelig oppfølging for livsstilstiltakene.

Vi ønsker derfor et samarbeid med fastleger hvor pasienter kan henvises til oss for digital oppfølging av kosthold, atferd og fysisk aktivitet. Fastleger kan velge å selv styre den medisinske delen av behandlingen.

For fastleger som forskriver støttemedikasjon for vektkontroll kan pasienter nå henvises til Helseresepten for livsstilstiltak via klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut.

Om programmet til Helseresepten i samarbeid med fastlege

Helseresepten har to ulike tilbud til pasienter som lider av sykelig overvekt eller fedme:

1) Et komplett heldigitalt program med oppfølging via lege, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut, eller

2) Oppfølging via egen fastlege der fastlege fungerer som teamleder og styrer behandling. Klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut tar ansvar for helhetlig oppfølging av pasient og innkaller til kvartalvise samarbeidsmøter med fastlege som gjennomføres via Confrere (takst 14).

Tilbudet er rettet mot pasienter som mottar medisinsk behandling fra sine fastleger, men som mangler tilstrekkelig oppfølging av livsstilsendringer. Programmet er heldigitalt og består av videokonsultasjoner med fysioterapeut og klinisk ernæringsfysisolog – én videokonsultasjon med hver av disse to behandlerne per måned.

Programmet er spesialtilpasset pasienter som behandles med GLP-1-analoger og tar høyde for den kraftige effekten disse medisinene kan ha på enkelte pasienter ved å optimalisere kostholdet tidlig, og suksessivt innarbeide varige endringer. Samme strategi gjøre med fysisk aktivitet, som tilpasses energinivå og komorbiditeter (f.eks. artrose).

Helseresepten bruker selvfølgelig tekniske løsninger som er godkjente for helsetjenester (Confrere, PriDok og Helseboka).

Programmets hovedmål er at pasientene skal oppnå ønsket vektnedgang (avhengig av utgangspunkt og sykehistorie) og deretter hjelpes til å minimere/seponere medikamenter uten at de går opp i vekt igjen fordi korrekte livsstilstiltak er utført og innarbeidet. Behandlingstilbudet er dessverre helprivat og vil ha en kostnad på 1200 kr per måned.

Våre behandlere (klinisk ernæringsfysiolog og fysio) har etter hvert god erfaring og kunnskap om bruk av GLP-1-analoger, men mangler naturligvis medisinskfaglig kompetanse. Det er derfor ønskelig at våre behandlere kan ha tverrfaglig møter som oppfyller krav for bruk av takst 14 med fastlege en gang hver tredje måned eller oftere. Disse møtene vil ikke overstige 15 minutter inkl. journalføring (Helseresepten skriver referat/Epikrise som kan brukes til journalnotat), på- og avlogging og kan organiseres fra Helseresepten via videolink til Confrere. Ved ønske kan pasientens fastlege konsultere vår medisinsk ansvarlige Sindre Lee-Ødegård omkring dosering av medikamenter, se bl.a. en nylig publisert artikkel om bruk av GLP-1-analoger i Indremedisineren.

Pasienter kan meldes på via en av to måter. Pasienten kan sende e-post til kontakt@helseresepten.no eller fastlege kan sende henvisning over Norsk Helsenett (NHN) til Helseresepten. Påmelding direkte i Helseboka via www.helseresepten.no er forbeholdt for pasienter som skal benytte seg av Helsereseptens komplette program inkl. legetjeneste.

Jon-Michael Knutsen er fastlege ved Nitelva Helsesenter og grunnlegger av Helseresepten. Han har derfor god innsikt i hva som er viktig for å oppnå et sømløst samarbeid uten økt arbeidsmengde eller administrasjon for fastleger.

Hvorfor er samarbeidet mellom fastleger og Helseresepten viktig?

Fedmekirurgi har hittil vært utveien for mange pasienten med sykelig overvekt og fedme, men vi kan ikke operere oss ut av fedmeproblemet. De nye medisinene er lovende og kan i stor grad erstatte kirurgi, men det å medisinere hovedandelen av populasjonene, inkl. barn, i flere år er heller ikke en varig løsning. Satsning på korrekte livsstilstiltak er derfor fortsatt helt sentralt for å forebygge og behandle fedme, med minste effektive medikamentdose. Det er dette vi ønsker å få til sammen med Norges fastleger.

Kilder

  1. https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/ikke-smittsomme/overvekt-og-fedme/?term=
  2. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/overvekt-og-fedme-hos-voksne/Overvekt%20og%20fedme%20hos%20voksne%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20forebygging,%20utredning%20og%20behandling.pdf/_/attachment/inline/24ec824b-646d-4248-951f-db6b867ce6cb:4e0740b933ffd5bc03c8f0fdcab00b4135fe4ae9/Overvekt%20og%20fedme%20hos%20voksne%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20forebygging,%20utredning%20og%20behandling.pdf
  3. 3. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2032183
Kun for helsepersonell

Denne artikkelen inneholder informasjon som er regulert av legemiddelforskriften.

Er du autorisert helsepersonell?